W mocy Bożego Ducha!Święty Feliks z Kantalicjo

 

Święty Feliksie, pokorny Synu œŚwiętego Ojca Franciszka, Tobie Opatrznośœć powierzyła Zgromadzenie nasze. WeźŸ nas w szczególną swoją opiekę i uprośœ nam cnoty, których przykład nam zostawiłeśœ. Niech na Twój wzór ukochamy ubóstwo, pokorę, posłuszeństwo i wzgardę œświata. Niech serca nasze wyrywają się do zjednoczenia z Bogiem, nie przestając zarazem poœwięcać się dla bliźŸnich. Uprośœ obfite błogosławieństwo Boże na wszystkie nasze prace, walki i cierpienia. Spraw, abyśœmy służąc z prostotą franciszkańską i weselem ducha, same czuły się szcz궜liwymi w naszym powołaniu i innym, zwłaszcza młodzieży, umiały wskazać drogę do prawdziwego szczꜶcia, do poznania i ukochania Boga. Amen.

Panie, Jezu Chryste, przyszedłeśœ na śœwiat jako Dziecko i za Matkę chciałeśœ mieć Maryję Dziewicę. Twojej opiece przez wstawiennictwo œśw. Feliksa powierzamy wszystkie dzieci. Błogosław im, by mogły żyć w miłośœci i prawdzie, broń je przed złem, a chorującym przywróć zdrowie. Spraw, by wzrastając, dobrze odczytały i wypełniły swoje powołanie. Niech na całym śœwiecie spełni się Twoje pragnienie: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Amen.

LITANIA DO ŚW. FELIKSA
w oparciu o Pamiętnik Zgromadzenia Sióstr Felicjanek i list bł. o. Honorata o św. Feliksie (do prywatnego odmawiania)

Panie, zmiłuj się nad nami,
Chryste, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego, módl się za nami,
Święty Feliksie, żywy obrazie ewangelicznej doskonałości,
Wierny naśladowco św. Ojca Franciszka,
Święty Feliksie, którego Opatrzność obrała za Patrona naszego Zgromadzenia,
Święty Feliksie, którego imieniem zostałyśmy nazwane,
Napełniony Bożą mądrością,
Heroicznie miłujący Boga i bliźniego,
Promieniujący niewinnością życia i czystością sumienia,
Godny trzymać w ramionach Dzieciątko Jezus,
Ukrywający przed Światem swe zjednoczenie z Bogiem,
Zatopiony w kontemplacji Jezusa Eucharystycznego,
Spędzający noce na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem,
Znajdujący szczęście w praktyce doskonałego ubóstwa,
W cichości podejmujący wszelkie prace,
Święty Feliksie, niestrudzony głosicielu Ewangelii,
Wzorze wdzięczności Bogu za wszystko, co daje,
Pokorny kwestarzu Rzymu,
Opiekunie dzieci, ubogich i chorych,
Niestrudzenie poświęcający się dla dobra innych,
Z radością przyjmujący niedostatek i prześladowanie,
Pozyskujący dla Boga ludzi duchowo zagubionych,
Apostołujący dobrocią serca,
Doskonale łączący kontemplację i czyn,
Autentycznie żyjący swoim powołaniem,
Wiernie zachowujący ustawy zakonne,
Żyjący duchem pokuty i wynagrodzenia,
Umiejętność czerpania mądrości z krzyża Chrystusowego, uproś nam u Boga,
Dziecięcą miłość do Maryi,
Głęboką cześć dla Najświętszego Sakramentu,
Wielki szacunek dla kapłanów,
Gorące pragnienie modlitwy,
Ukochanie serafickiej Reguły i naszych Konstytucji,
Wierność charyzmatowi Założycielki,
Franciszkańską prostotę i ducha “Deo gratias”,
Liczne powołania do naszej rodziny zakonnej,
Gorliwe wypełnianie obowiązków naszego powołania,
Przyjmowanie cierpienia z całkowitym zawierzeniem Bogu,
Posłuszeństwo wiary wobec przełożonych i ich decyzji,
Postawę służby i poświęcenia wobec ubogich i potrzebujących,
Znajdowanie prawdziwego szczęścia w pełnieniu woli Bożej,
Wytrwałe pokonywanie trudów codziennego życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy œświata, zmiłuj się nad nami.

P: Błogosławieni czystego serca.
W: Albowiem oni Boga oglądać będą.

Módlmy się: Boże, Ty dałeśœ Rodzinie Serafickiej i Kościołowi œświętego Feliksa za wzór ewangelicznej prostoty i życia niewinnego, spraw, abyśmy za jego przykładem radośnie miłowali Chrystusa i wiernie za Nim postępowali. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Liturgia dnia